Η βαθμολογία των τελικών εξετάσεων ευρίσκεται αναρτημένη και στην e me των τμημάτων/ειδικοτήτων https://4all.e-me.edu.gr/, https://4all.e-me.edu.gr/iekkonitsas/groups , κλπ. με χρήση των κωδικών των καταρτιζομένων

Άνδρος,η πατρίδα μας Ελλάδα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Οι αιτήσεις για μετεγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο γίνονται από την 1η έως την 10η Ιουλίου εκάστου έτους.

 ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Επίσης η υποβολή αίτησης από τους καταρτιζόμενους για αλλαγή ειδικότητας γίνεται από 1η έως την 10η Ιουλίου εκάστου έτους. (Η διαδικασία αφορά μόνο καταρτιζόμενους που θα φοιτήσουν στο Β ή στο Γ εξάμηνο και έχουν ήδη φοιτήσει σε ειδικότητα με ΙΔΙΑ ακριβώς μαθήματα στο/α προηγούμενο/α εξάμηνο/α κατάρτισης. Μετά την αλλαγή ειδικότητας δεν θα έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν με την κατάρτιση στην αρχική τους ειδικότητα.) Άρθρο 8 Μετεγγραφές – Κατατάξεις – Αλλαγή ειδικότητας 1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί κ.εφ.εξής ΠΒ.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 15 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5837 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Κ5/160259