ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΑΕΚ

Καλούνται οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος από σήμερα 20-06-2024 έως τις 05-07-2024 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr  (Δείτε και το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας υποβολής της αίτησης από τους δικαιούχους).

Δικαιούχος λήψης του στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που βαρύνει ο/η καταρτιζόμενος/η (ή ο ίδιος ο/η καταρτιζόμενος/η σε περίπτωση που είναι ορφανός και από τους 2 γονείς, οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είναι πάνω από 25 ετών, είναι υπόχρεος/η σε υποβολή φορ. δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος), εφόσον:

α. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τις 30.000 ΕΥΡΩ (προσαυξημένο κατά 3.000 ΕΥΡΩ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός),

β. Ο καταρτιζόμενος να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, και η μίσθωση να αφορά τουλάχιστον 6 μήνες εντός του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 (ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο 6μηνης τουλάχιστο διάρκειας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταρτιζόμενοι της ΣΑΕΚ Κόνιτσας πρέπει να έχουν μισθωμένη κατοικία εντός του ίδιου Δήμου με την έδρα της ΣΑΕΚ Κόνιτσας, δηλαδή εντός του Καλλικρατικού Δήμου Κόνιτσας.

γ. Οι γονείς του καταρτιζόμενου ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων,

δ. Οι καταρτιζόμενοι των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο αιτούνται το επίδομα, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο Βεβαίωση Φοίτησης για το Α και Β εξάμηνο.

Επιπλέον:

1. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους καταρτιζόμενους μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις.

2. Δεν δικαιούνται να λάβουν το στεγαστικό επίδομα: α) Όσοι καταρτιζόμενοι είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. [άρθρο 14, της υπό στοιχεία Κ5/160259/8-12-2021 (Β’5837) απόφασης].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από τη Σ.Α.Ε.Κ. (Κόνιτσας), ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν (σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης που θα βλέπουν  κατά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης), μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 12-07-2024.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μελετήστε τα ακόλουθα έγγραφα:

α. τη σχετική Εγκύκλιο ,

β. την αρίθμ. Κ5/104224 Κ.Υ.Α., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις αρίθμ. Κ5/46224 Κ.Υ.Α. και  Κ5/2701 Κ.Υ.Α.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

  • Από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, Δευτέρα με Παρασκευή, πρωί 10.00-14.00 και στα τηλέφωνα 2655022456, 6937422905.
  • Από 1-15 Αυγούστου η ΣΑΕΚ Κόνιτσας είναι κλειστή.
  • Από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου, Δευτέρα με Παρασκευή, απόγευμα 15.00- 20.00

E-Learning ΕΚΠΑ Σημαντική Ενημέρωση: 200 Δωρεάν θέσεις σε Προγράμματα Επιχειρηματικότητας για Αποφοίτους ΕΠΑΛ & Σπουδαστές ΙΕΚ

Tο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ, προσφέρει διακόσιες (200) ΔΩΡΕΑΝ θέσεις για επιμόρφωση σε απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους.
Η συγκεκριμένη δράση κοινωνικής ευθύνης, έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της δια βίου μάθησης με γνώσεις και δεξιότητες σε εκπαιδευτικούς χώρους από τους οποίους παράγεται το τεχνικό και τεχνολογικό δυναμικό της οικονομίας, δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στην οργάνωση και διοίκηση μιας νέας επιχείρησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες όπως ορίζονται από τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.
Τα προσφερόμενα προγράμματα, διάρκειας 2 έως 3 μηνών, έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και πρωτοβουλίας, παρέχοντας μέσα από τις θεματικές τους ενότητες μια ολοκληρωμένη ανάλυση των θεμελιωδών ζητημάτων επιχειρηματικότητας και επιχειρήσεων.

Βασικά Ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων (3μηνο): 80 άτομα

Ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων στον Τομέα της Μηχανολογίας (2μηνο): 60 άτομα

Ζητήματα Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (2μηνο): 60 άτομα

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μόνο σε ένα από τα τρία προγράμματα. Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνει μέσω κλήρωσης.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι εξ αποστάσεως μέσω της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του E-Learning του ΕΚΠΑ. Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 22/9/2024
μέσω της σελίδας:

https://elearningekpa.gr/epixeirimatikotita-epal-iek
Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 14/10/2024.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας των αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω της σχετικής πλατφόρμας (https://axiologisi-iek.minedu.gov.gr/), από την Παρασκευή 14/06/2024 και ώρα 10:00πμ έως και την 30η Ιουνίου του 2024 (ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59). Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Οι διαδικασίες αυτές είναι οι παρακάτω:

  • Οι Υποδιευθυντές των Σ.Α.Ε.Κ. οφείλουν να αξιολογήσουν – το έργο των Διευθυντών της οικείας Σ.Α.Ε.Κ.
  • Οι εκπαιδευτές οφείλουν να αξιολογήσουν το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών της οικείας Σ.Α.Ε.Κ.
  • Οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι φοιτούν στη Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να προβούν στην καταχώριση της αποτίμησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της Σ.Α.Ε.Κ. του τρέχοντος εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αφού υποβληθούν, δύναται να τροποποιηθούν μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας, οπότε και θα τους αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ., όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, από τη θέση του αξιολογητή, του αξιολογούμενου και εν γένει του συμπράττοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτή σκοπών, για τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ., εξαιρουμένων των καταρτιζόμενων των Σ.Α.Ε.Κ.

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ – 2024Β – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ανακοινώνουμε τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη Δημόσια ΣΑΕΚ Κόνιτσας από το επόμενο Εξάμηνο Σπουδών, τον Οκτώβριο του 2024 μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού και θα είναι διαθέσιμες προς επιλογή στους τελειόφοιτους Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. και στους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το σχολικό έτος 2024-2025.

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών των υποψηφίων σπουδαστών μας (οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις Πανελλαδικές) στις νέες Ειδικότητες, θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση περί τις αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου.

Η φοίτηση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι Ειδικότητες είναι οι ακόλουθες:

  1. Συνοδός Βουνού
  2. Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
  3. Ραδιοφωνικός Παραγωγός
  4. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ