ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΑΕΚ

Καλούνται οι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος από σήμερα 20-06-2024 έως τις 05-07-2024 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr  (Δείτε και το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας υποβολής της αίτησης από τους δικαιούχους).

Δικαιούχος λήψης του στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που βαρύνει ο/η καταρτιζόμενος/η (ή ο ίδιος ο/η καταρτιζόμενος/η σε περίπτωση που είναι ορφανός και από τους 2 γονείς, οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είναι πάνω από 25 ετών, είναι υπόχρεος/η σε υποβολή φορ. δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος), εφόσον:

α. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τις 30.000 ΕΥΡΩ (προσαυξημένο κατά 3.000 ΕΥΡΩ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός),

β. Ο καταρτιζόμενος να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, και η μίσθωση να αφορά τουλάχιστον 6 μήνες εντός του εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 (ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο 6μηνης τουλάχιστο διάρκειας). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταρτιζόμενοι της ΣΑΕΚ Κόνιτσας πρέπει να έχουν μισθωμένη κατοικία εντός του ίδιου Δήμου με την έδρα της ΣΑΕΚ Κόνιτσας, δηλαδή εντός του Καλλικρατικού Δήμου Κόνιτσας.

γ. Οι γονείς του καταρτιζόμενου ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων,

δ. Οι καταρτιζόμενοι των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο αιτούνται το επίδομα, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο Βεβαίωση Φοίτησης για το Α και Β εξάμηνο.

Επιπλέον:

1. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους καταρτιζόμενους μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις.

2. Δεν δικαιούνται να λάβουν το στεγαστικό επίδομα: α) Όσοι καταρτιζόμενοι είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή είναι κάτοχοι πτυχίου ή τίτλου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. β) Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ. [άρθρο 14, της υπό στοιχεία Κ5/160259/8-12-2021 (Β’5837) απόφασης].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από τη Σ.Α.Ε.Κ. (Κόνιτσας), ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν (σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης που θα βλέπουν  κατά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης), μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 12-07-2024.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μελετήστε τα ακόλουθα έγγραφα:

α. τη σχετική Εγκύκλιο ,

β. την αρίθμ. Κ5/104224 Κ.Υ.Α., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις αρίθμ. Κ5/46224 Κ.Υ.Α. και  Κ5/2701 Κ.Υ.Α.