Το ΔΙΕΚ Κόνιτσας ενεργοποιεί την ασύγχρονη εξ αποστάσεως πλατφόρμα

 “e-me για όλους” απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me χωρίς να διαθέτουν ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).
Είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, επιμορφωτές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, ή άλλους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος γίνεται με απλή εγγραφή. Η “e-me για όλους” έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επίσημη e-me, όμως επειδή οι χρήστες της δεν είναι πιστοποιημένοι (δε γίνεται ταυτοποίηση χρηστών) δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας, ενώ δεν προσφέρονται αντίστοιχες παροχές και υποστήριξη χρηστών.https://4all.e-me.edu.gr

Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

iekkonitsas

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Στη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΔΙΕΚ μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης σπουδαστών και εκπαιδευτών θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα.(Ήδη υπάρχον).

Αναστολή λειτουργίας επικαιροποίηση ενημέρωσης

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους ένεκα COVID-19, η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Δ. ΙΕΚ, μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου.

ΕΠΕΙΓΟΝ Παρακαλούνται οι παλαιοί και νέοι εκπαιδευτές του Δ.Ι.ΕΚ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (ευκρινή αρχεία pdf και εγγράφως στο email της Γραμματείας ) για τη δημιουργία συμβάσεων εξαμήνου 2020Α άμεσα.

Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

2. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ,

3. απογραφικό του ΙΚΑ ( να αναγράφει τον ΑΜΙΚΑ και αν είστε παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι)

4. ΑΦΜ, εκτύπωση ονοματεπώνυμου από το TAXIS

5. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ΤΡΑΠΕΖΑΣ με πρώτο δικαιούχο τον ίδιο (τα χρήματα κατατίθενται μέσω της Εθνικής Τράπεζας)

6. Πιστοποίηση ΕΟΠΕΠΠ.

Μαζί με την προσκόμιση των άνω δικαιολογητικών, θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν τα αντίστοιχα έντυπα ατομικών στοιχείων και Υ/Δ που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και στη ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Ιωαννίνων.

Δ.I.E.K. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020 περί της επιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από Τετάρτη 11.03.2020 για τις επόμενες 14 ημέρες ως μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΙΟΥ.

Τονίζεται δε η αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δ.ΙΕΚ Κόνιτσας και από τη παρούσα ιστοσελίδα.