ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ Επείγον

   Τετάρτη 27-01-2021

Οι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ να αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στο email της γραμματείας:
  μέχρι την Τρίτη 02/02/2021 τα ΚΑΤΩΘΙ δικαιολογητικά καθώς και τις Υ/Δ (υπογεγραμμένες) κατά περίπτωση(πβ.και την ατομική σας αλληλλογραφία), προκειμένου για τη περαίωση των συμβάσεων

1) Ταυτότητα

2) Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Α

3) Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α

4) Εκτύπωση ΑΦΜ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ από το TAXIS NET

5) Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο εκπαιδευτής εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος (κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας).

7) Άδεια άσκησης Ιδιωτικού έργου (Μόνο για τους Δημοσίους υπαλλήλους).

8) Αντίγραφο ΚΑΔ 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης (Μόνο για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ).

 9) Υ/Δ Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή
( θα πρέπει να δηλώνετε το καθεστώς απασχόλησής σας (άνεργοι/συνταξιούχοι/μερικής απασχόλησης ιδιωτικού τομέα ή πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού τομέα/Δημόσιοι Υπάλληλοι) που είχατε κατά την έναρξη του εξαμήνου).

10) Υ/Δ Δημοσίου Υπαλλήλου.

11) Υ/Δ Ανέργων/Μερικώς απασχολούμενων.

12) Υ/Δ Για όσους έχουν πλήρη απασχόληση.

13) Υ/Δ για Ελευθέρους Επαγγελματίες που εμπίπτουν στο άρθρο 39

ή

 Υ/Δ για Ελευθέρους Επαγγελματίες που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 39.

ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές μας ότι μετά το τέλος της διδασκαλίας  των 15 ενοτήτων του  μαθήματος  τους θα πρέπει να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρωμένο ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ /ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ και το παρακάτω λεκτικό και επομένως να το προσθέσουν συμπληρωματικώς ΣΕ ΑΥΤΟ

Κλείνει σήμερα   …(ΗΜΕΡΑ)…..    …(ΗΜΕΡ/ΝΙΑ)…  το παρόν βιβλίο ύλης για το μάθημα  …(ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)… με την παρατήρηση ότι διδάχθηκε όλη η προβλεπόμενη ύλη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Οδηγού Σπουδών της ειδικότητας.

                                                                  Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια

                                                                                 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 Β

21/01/2021 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΛΑΒΕΤΕ ΓΝΩΣΗ

( Τελικές Εξετάσεις 2020 Β)

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ οι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες του Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ να αναθέσουν έως και την ΤΡΙΤΗ 26/01/2021 στους καταρτιζόμενους  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και με ανάρτηση θεμάτων των ατομικών εργασιών στην e me  και ταυτόχρονη προώθηση αυτών στην ηλεκτρονική διέυθυνση του Δ.ΙΕΚ (ανά μάθημα Εργαστηριακώς ή Θεωρητικώς διακριτώς ) έως τουλάχιστον δύο (2)σελίδες, τα οποία θα αποτελέσουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες τις Τελικές Εξετάσεις του Εξαμήνου. 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ βάσει πλαισίου αρμόδιω
ν οδηγιών

Άπαντες οι εκπαιδευτές θα παραθέσετε τις βαθμολογίες σε κατάσταση των καταρτιζομένων κατόπιν ολοκληρώσεως των εργασιών τους αφού τις συγκεντρώσετε σε φακέλο και ανά λεκτικό μαθηματός τους ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 8/2/2020 και εμπροθέσμως ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ! ΕΩΣ ΚΑΙ 9.02.2020 ΤΡΙΤΗ

ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ κλπ.)

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ καλή επιτυχία στο έργο όλων.

Η αίτηση κατάταξης στα Δ.Ι.Ε.Κ., γίνεται αποκλειστικά και μόνον την περίοδο

των εγγραφών στα Δ.Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία
(1-30 Σεπτεμβρίου και 25 Ιανουαρίου έως την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου )ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΝΑ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ εγκρίνεται δε ή απορρίπτεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και αρμοδίως ελέγχεται.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 24/01/2021

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021.

Παράταση της αναστολής της Δια Ζώσης Εκπαίδευσης των ΙΕΚ σε όλη την επικράτεια   έως και την Κυριακή  24 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 16/01/2021.Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ άχρι νεωτέρας :

  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 5/10/2020
  • ΛΗΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 15/02/2021
  • ΠΡΟΟΔΟΣ: Από 30 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 29 Ιανουαρίου
  • ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Από 1 έως 11 Φεβρουαρίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ:

Αναπληρώθηκαν 5η και 6η ημέρες μηνός Οκτωβρίου της 1ης εβδομάδα κατάρτισης από όλους τους εκπαιδευτές/τριες ενώ δεν υπήρξε εξωγενές πλαίσιο δυσλειτουργίας (πβ. κατάληψη,κλπ.).

 παράταση  αναστολής  δια ζώσης εκπαίδευσης σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ΑΕΙ, ΙΕΚ, Κολλεγίων ΣΔΕ, Φροντιστηρίων και ΚΞΓ   από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου   έως και την Κυριακή   17 Ιανουαρίου, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕ (ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 7/1/2021

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΕ (ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 7/1/2021
Σε συνέχεια των υπηρεσιακών ανακοινώσεων του Υπουργείου Παιδείας για την επανέναρξη της κατάρτισης μετά τις εορτές, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο Δ.ΙΕΚ , θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 με εξ αποστάσεως τηλε κπαίδευση ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ψηφιακής πλατφόρμας e m4 all

Το πρόγραμμα είναι το ίδιο και οι επιμέρους λεπτομέρειες για τον ειδικότερο τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, θα ανακοινώνονται μέσω κάθε δόκιμου τρόπου και ευλόγως από τους εκπαιδευτές , όπως ακριβώς και το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Σας καλωσορίζουμε και πάλι έστω και ΕΞΑΕ, ελπίζοντας σε επιστροφή στη κανονικότητα παρακαλούνται άπαντες οι εκπαιδευτές να τακτοποιήσουν υπηρεσιακά τους (άδειες ασκήσεως έργου,κλπ.,) έγγραφα καθώς και κυρίως να περαιώσουν ευδόκιμα την ύλη τους εφόσον ακολουθούν οι τελικές εξετάσεις και να προμηθεύσουν στους σπουδαστές εκπαιδευτικό υλικό μέσω των δηλωθέντων εργαλειακών οδών του συστήματος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.

Υγιαίνετε
Η εξυπηρέτηση για το κοινό θα συνεχίσει να γίνεται ηλεκτρονικά