ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) διαρκεί 2.5 έτη μαζί με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση και είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ.

Με το πέρας της κατάρτισης ο απόφοιτος αποκτά Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία είναι τίτλος σπουδών επιπέδου 5 (Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

Στοχοθεσία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αποτελεί η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικςή ή συμπληρωματικής.

Επομένως να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας .

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου πέντε (05) – εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ενημέρωτικό δελτίο

Επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020

Οι εξετάσεις προόδου και οι τελικές εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020 πραγματοποιούνται υπό μορφή εργασιών (ατομικές ή ομαδικές έως τριών ατόμων) ή ατομικού φύλλου αξιολόγησης ( εργαστηριακά μαθήματα).

Οι εκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα θέματα
στην γραμματεία και να αναρτηθούν στην e me(έντυπα θεμάτων).

Οι καταρτιζόμενοι/ες καθολικώς οφείλουν να ανταποκριθούν με συνέπεια στο προγραμματικό πλαίσιο εκπαίδευσης.

Οι εργασίες προόδου παραδοτέες το αργότερο μέχρι 02-6-2020 σε ψηφιακή μορφή στους εκπαιδευτές
και οι τελικές εξετάσεις μέχρι 23-6-2020.

Εκπαιδευτές/τριες που επιθυμούν να αποδελτιώσουν βιβλιογραφικό υλικό και πηγές

δύνανται να χρησιμοποιήσουν ως εμπροσθόφυλλο το παρόν και οπισθόφυλλο να αναγράψουν Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ και εξάμηνο σπουδαστικό,πβ. 2020Α