Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

9η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 2017 Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, συνδέοντάς την με την ημερομηνία τού θανάτου (9 φεβρουαρίου τού 1857) τού εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Με την υπ’ αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021 Απόφαση της υπουργού Παιδείας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1315/τ.Β’/5-4-2021, εγκρίθηκαν οι πρώτοι είκοσι (20) νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Οι νέοι Οδηγοί κατάρτισης αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Συνοδός Βουνού.pdf

2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς.pdf

3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής.pdf

4. Τεχνικός Μελισσοκομίας.pdf

5. Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος.pdf

6. Τουριστικός Συνοδός.pdf

7. Ζωγραφική Τέχνη.pdf

8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου.pdf

9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων Γεωπληροφορικής.pdf

10. Τεχνικός Βιολογικής-Οργανικής Γεωργίας.pdf

11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία.pdf

12. Κεραμική Τέχνη.pdf

13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων.pdf

14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.pdf

15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας.pdf

16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.pdf

17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.pdf

18. Τεχνικός Αγροτουρισμού.pdf

19. Ραδιοφωνικός Παραγωγός.pdf

20. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης Μεταποίησης Εμπορίας Αγροτικών Προϊόν~.pdf

Χρόνια Πολλά για την Εθνική Εορτή της επετείου του ΟΧΙ
“…Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών …”
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Πέρσαι (384-432)

Με σχετική τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, προβλέπεται πλέον η χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ίσο με χίλια (1.000) ευρώ και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, για καταρτιζόμενο των δημόσιων Ι.Ε.Κ., αθροιστικώς είναι οι εξής:

  • Να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
  • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση φοίτησης.
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
  • Οι γονείς του ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, αναμένεται η έκδοση σχετικής κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, με την οποία θα καθορίζεται όλη η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το ΦΕΚ με την ως άνω τροποποίηση (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, σελ 10381)

Τι είναι το Europass;

Πέντε (5) έγγραφα που σας βοηθούν να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη.

Δύο (2) έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης
Τρία (3) έγγραφα που εκδίδονται από αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης:
  • Η Κινητικότητα Europass καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
  • Το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
  • Το Παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
Ο στόχος του

Να βοηθά:

  • τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης
  • τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού
  • τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Προσοχή στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτάται αρχικώς το ωρολόγιο πρόγραμμα προκειμένου να λάβουν γνώση απαξάπαντα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και δευτερευόντως και επί τω τέλει σωρευτικώς πρόγραμμα και πινάκιο που θα ενέχει τους επιλεγέντες κανονιστικώς και αποδεχθέντες εκπαιδευτές/τριες 2021 Β ανά ειδικότητα κ.α.

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2021Β

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Δίνεται παράταση για την υποβολή της Δήλωσης μαθημάτων μέχρι τη Δευτέρα 11/10 και ώρα 09:00 το πρωί.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β.
Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 10  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με:

1) Την Απόφαση Έγκρισης Τμημάτων ΔΙΕΚ 2021Β,

2) Tους Πίνακες Τμημάτων Α’ Εξαμήνου και Γ’ Εξαμήνου,

Τελευταία εβδομάδα

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, όσων είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και επιλέχθηκαν (Α’ και Β’ φάση), συνεχίζονται οι εγγραφές όλων των εν δυνάμει ενδιαφερομένων, σε κενές θέσεις που υπάρχουν στις ειδικότητες.

και σε αποδεδειγμένη αδυναμία μετάβασης στέλνετε συμπληρωμένη την αίτηση σας με Υ.Δ. και το σύνολο των δικαιολογητικών

1. Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑ.Λ.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Δικαιολογητικά Κοινωνικών Κριτηρίων 

άπαντα ωστόσο θα κατατεθούν ως φυσικό χαρτώο σώμα για διοικητικό έλεγχο κατά την δυναμική των επιλογών σε κενές θέσεις των ειδικοτήτων. αποκλειστικά στο email του Δ.ΙΕΚ

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Πέμπτη, 07.10.2021.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται

στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του

ατυχήματος.

«Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από

το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων

και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για

παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του

καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.

15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).»

Οι καταρτιζόμενοι που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος,  από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, θα το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Β’ φάση    28-9-2021

Aπό σήμερα 28-9-2021 μέχρι και την Παρασκευή 1-10-2021 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης(όχι προηγούμενων φάσεων).

υπό προσέλευση μέχρι και την Παρασκευή 01-10-2021 στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ με την οριστική εκτύπωση της αίτησης τους  και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑ.Λ.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Δικαιολογητικά Κοινωνικών Κριτηρίων (για όσους τα δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση – πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκή οικογένεια κλπ) και Δικαιολογητικά Ενσήμων (επίσης για όσους τα δήλωσαν).

Ειδικά για εξαιρετικές περιπτώσεις που αποδεικνύονται και προκύπτει αδυναμίας μετάβασης εντός του ανωτέρω χρρονοδιαγράμματος  στο ΔΙ.ΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ δύνασθε να στείλετε με email με επισυναπτόμενη και την υπεύθυνη δήλωση  (μέχρι και την Παρασκευή 01-10-2021 και ώρα 14:00)

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όσοι από τους υποψήφιους σπουδαστές δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, μπορούν να υποβάλλουν την εκπρόθεσμη αίτηση που σας επισυνάπτουμε (με email στο:  mail@iek-konits.ioa.sch.gr ) μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση, δηλώνοντας με σειρά προτίμησης τις Ειδικότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν από τη Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ και θα γίνονται δεκτές μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου αριθμού σπουδαστών για κάθε Τμήμα/Ειδικότητα.