Χρόνια Πολλά για την Εθνική Εορτή της επετείου του ΟΧΙ
“…Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών …”
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Πέρσαι (384-432)

ΦΕΚ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

Με σχετική τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, προβλέπεται πλέον η χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ίσο με χίλια (1.000) ευρώ και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, για καταρτιζόμενο των δημόσιων Ι.Ε.Κ., αθροιστικώς είναι οι εξής:

 • Να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
 • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση φοίτησης.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 • Οι γονείς του ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο καταρτιζόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο καταρτιζόμενος εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, αναμένεται η έκδοση σχετικής κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών, με την οποία θα καθορίζεται όλη η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το ΦΕΚ με την ως άνω τροποποίηση (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, σελ 10381)

Τι είναι το Europass;

Πέντε (5) έγγραφα που σας βοηθούν να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη.

Δύο (2) έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης
Τρία (3) έγγραφα που εκδίδονται από αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης:
 • Η Κινητικότητα Europass καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
 • Το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
 • Το Παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
Ο στόχος του

Να βοηθά:

 • τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης
 • τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού
 • τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Προσοχή στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτάται αρχικώς το ωρολόγιο πρόγραμμα προκειμένου να λάβουν γνώση απαξάπαντα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και δευτερευόντως και επί τω τέλει σωρευτικώς πρόγραμμα και πινάκιο που θα ενέχει τους επιλεγέντες κανονιστικώς και αποδεχθέντες εκπαιδευτές/τριες 2021 Β ανά ειδικότητα κ.α.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ Γ1 Ωρ.Πρόγραμμα

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι που θα παρακολουθήσουν το Γ και Α εξάμηνο σε ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ να προσέλθουν τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 15 Οκτωβρίου 2021, στις 3:00 το απόγευμα στο ΔΙΕΚ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (με τη ταυτότητα ή έτερο έγγραφο ταυτοπροσωπίας) για την έναρξη της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2021 Β.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η κατάρτιση κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021Β για όλα τα μαθήματα, τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά, θα πραγματοποιείται διά ζώσης, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού Covid-19 αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μέτρα και προϋποθέσεις για την προσέλευση

Όπως προβλέπεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση (αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021, ΦΕΚ 4187/τ.Β’/10.09.2021) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους, καθώς και η τήρηση μέγιστων δυνατών αποστάσεων.

Επίσης, το διδακτικό προσωπικό και οι σπουδαστές όταν προσέρχονται στους χώρους του ΙΕΚ, οφείλουν υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

 • να επιδεικνύουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει (και τη 2η δόση) προ τουλάχιστον 14 ημερών, ή
 • να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή
 • να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορονοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, που έχει διενεργηθεί έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στο ΙΕΚ, κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ιδιαίτερα για τη Δευτέρα, πρώτη μέρα προσέλευσης, θα πρέπει να επιδείξουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) που έχει διενεργηθεί έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους.
Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2021Β

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Δίνεται παράταση για την υποβολή της Δήλωσης μαθημάτων μέχρι τη Δευτέρα 11/10 και ώρα 09:00 το πρωί.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β.
Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 10  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με:

1) Την Απόφαση Έγκρισης Τμημάτων ΔΙΕΚ 2021Β,

2) Tους Πίνακες Τμημάτων Α’ Εξαμήνου και Γ’ Εξαμήνου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ Δ.ΙΕΚ

Η Εκκίνηση των μαθημάτων θα ανακοινωθεί καθολικώς έως και την 8 Οκτωβρίου καθώς και η α ενημερωτική ημερίδα των καταρτιζομένων από τη διοίκηση του φορέα στο χώρο του Δ.ΙΕΚ(Θα υπάρξει ανακοίνωση).

Επί τη βάσει του Υ.ΠΑΙ.Θ., η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2021Β ορίζεται η Δευτέρα 4/10/2021 ((επομένως θα πραγματοποιηθούν συνολικώς και αναπληρώσεις διδακτικών ωρών)

Τα μαθήματα προδήλως των ειδικοτήτων θα λειτουργήσουν δια ζώσης.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Δ.ΙΕΚ (εσωτερικοί και εξωτερικοί). Οι καταρτιζόμενοι, κατά την πρώτη τους προσέγγιση στο Δ.ΙΕΚ, θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης στο τελευταίο εξάμηνο ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ (ταχεία εργαστηριακή διάγνωση ή PCR). Οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν φέρνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο, με δική τους δαπάνη. Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο (2) φορές έκαστη εβδομάδα και περιοδικώς πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.

Άραγε την πρώτη εβδομάδα εκπαιδευτικής λειτουργίας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται σε σαράντα οκτώ (48) ώρες προγενεστέρως της πρώτης ημέρας προσέλευσης στο Δ.ΙΕΚ.

Τελευταία εβδομάδα

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, όσων είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και επιλέχθηκαν (Α’ και Β’ φάση), συνεχίζονται οι εγγραφές όλων των εν δυνάμει ενδιαφερομένων, σε κενές θέσεις που υπάρχουν στις ειδικότητες.

και σε αποδεδειγμένη αδυναμία μετάβασης στέλνετε συμπληρωμένη την αίτηση σας με Υ.Δ. και το σύνολο των δικαιολογητικών

1. Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑ.Λ.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Δικαιολογητικά Κοινωνικών Κριτηρίων 

άπαντα ωστόσο θα κατατεθούν ως φυσικό χαρτώο σώμα για διοικητικό έλεγχο κατά την δυναμική των επιλογών σε κενές θέσεις των ειδικοτήτων. αποκλειστικά στο email του Δ.ΙΕΚ

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Πέμπτη, 07.10.2021.