ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ -ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021)  Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021,  θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης αυτών.

Επομένως και ως προς τη ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων(σπουδαστών/τριών), είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.​